2-1-8- موانع و چالش های کاربرد اینترنت و وب در تجارت …………………………………
2-1-9- ابزارهای اصلی تجارت الکترونیک ……………………………………………………………….
2-1-9-1- کد میله ای ……………………………………………………………………………………………..
2-1-9-2- پست الکترونیکی …………………………………………………………………………………….
2-1-9-3- بانکداری الکترونیک ………………………………………………………………………………..
2-2- بخش دوم :صادرات ………………………………………………………………………………………………….
2-2-1- نظریات اقتصادی در رابطه با تجارت ………………………………………………………….
2-2-1-1- نظریه سوداگران ……………………………………………………………………………..
2-2-1-2- نظریه کلاسیک ……………………………………………………………………………….
2-2-1-3- تئوری هکشر- اولین ……………………………………………………………………….
2-2-1-4- معمای لئونتیف ……………………………………………………………………………….
2-2-1-5- تخمین عملی تئوری برخورداری از عوامل و تئوری هزینه فرصت …
2-2-1-6- هزینه نسبی منطقه ای و تفسیر آن ……………………………………………….
2-2-1-7- نظریه چرخه زندگی محصول ………………………………………………………….
2-2-1-8- نظریه برابری قیمت عوامل ………………………………………………………………
2-2-1-9- تئوری مزیت رقابتی پورتر ……………………………………………………………….
2-2-1-10- مدل الماس ملی ……………………………………………………………………………
2-2-2- الزامات توسعه صادرات محصولات کشاورزی……………………………………………….
2-3- بخش سوم: تجارت الکترونیک و وضعیت کشاورزی استان بحصوص چابهار و ایرانشهر ….
2-3-1- سهم کشاورزی در تجارت ایران …………………………………………………………………..
2-3-2- عمده کالاهای تجاری کشاورزی ایران …………………………………………………………
2-3-3- کشاورزی و تجارت الکترونیک …………………………………………………………………….
2-3-4- پیش نیازها و ملزومات تجارت الکترونیک……………………………………………………
2-3-5- مزایا و معایب تجارت الکترونیک ………………………………………………………………….
2-3-6- سیمای کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان ………………….
2-3-7- چابهار ……………………………………………………………………………………………………………
2-3-8- ایرانشهر ………………………………………………………………………………………………………..
2-4- بخش چهارم: امکان سنجی ……………………………………………………………………………………..
2-4-1- مفهوم امکان سنجی …………………………………………………………………………………….
2-4-2- ساختار امکان سنجی ……………………………………………………………………………………
2-4-2-1- مهیا شدن برای بررسی …………………………………………………………………
2-4-2-2- تعیین مشکلات …………………………………………………………………………….
2-4-2-3- انتخاب گزینه امکان سنجی …………………………………………………………
2-4-2-4- جمع بندی گزارش امکان سنجی ………………………………………………..
2-4-3- تکنیک TELOS ……………………………………………………………………………………….

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-4-3-1- امکان سنجی فنی …………………………………………………………………………….
2-4-3-2- امکان سنجی اقتصادی ……………………………………………………………………..
2-4-3-3- امکان سنجی حقوقی ………………………………………………………………………..
2-4-3-4- امکان سنجی عملیاتی ………………………………………………………………………
2-4-3-5- امکان سنجی زمانی ………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….
3-2- روش و نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………
3-3- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………….
3-4- روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه …………………………………………………………………..
3-5- برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………
3-6- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………….
3-7- مقیاس ابزار اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………..
3-8- روایی و پایایی( قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری ……………………………………………………
3-8-1- روایی …………………………………………………………………………………………………………….
3-8-2- روایی سازه ……………………………………………………………………………………………………
3-8-3- روایی محتوا ………………………………………………………………………………………………….
3-8-4- روایی متقارن ……………………………………………………………………………………………….
3-8-5- روایی پیش گویی …………………………………………………………………………………………
3-8-6- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………
3-9- داده ها و متغییر های پژوهش …………………………………………………………………………………
3-10- مقیاس اندازه گیری متغیرها ……………………………………………………………………………………
3-11- روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………..
3-12- آزمون کلموگروف-اسمیرنف …………………………………………………………………………………..
3-13- آزمون T تک نمونه ای …………………………………………………………………………………………..
3-14- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی فرضیات تحقیق …………………………………………………
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………
4-1- بخش اول: تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………………………….
4-1-1- توصیف مشخصات عمومی نمونه های مورد مطالعه …………………………………….
4-1-2- شاخص های توصیفی سوالات تحقیق …………………………………………………………
4-2- بخش دوم : تحلیل استنباطی ……………………………………………………………………………………
4-2-1- آزمون کلموگروف- اسمیرنف ……………………………………………………………………….
4-2-2- آزمونT تک نمونه ای برای آزمون فرضیه های مربوط به متغیرهای تحقیق
4-2-3- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای تحقیق …………………………………
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………
5-
5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….
5-2- خلاصه یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………….
5-3- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق ……………………………………………………………………………………
5-4- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………….
5-5- توصیه ……………………………………………………………………………………………………………………….
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………….
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
13
13
14
15
16
17
17
18
20
20
21
22
24
26
28
28
28
29
29
31
31
33
33
33

سایت منبع

34
36
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
43
56
59
60
61
62
63
64
65
76
80
85
85
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
92
93
94
94
95
96
97
98
99
99
99
99
99
100
100
102
102
102
103
103
104
105
106
107
110
115
115
116
121
124
125
125
127
128
129
130
135
فهرست جدول ها
عنوان جدول
صفحه1-2 مزایای ملموس و نا ملموس بازاریابی اینترنتی
2-2- عناصر موثر و ایجاد کننده مزیت رقابتی
3-2- بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی
4-2- عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی ملی
5-2- رابطه مهرت های مورد نیاز بنگاه ها و توسعه اقتصادی
6-2- آمار مربوط به محصولات کشاورزی چابهار و ایرانشهر
3-1- آلفای کرونباخ
2-3- رتبه بندی براساس لیکرت
1-4- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
2-4- توزیع فراوانی نمونه اماری بر حسب سن
3-4- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات
4-4- توزیع فراوانی بر حسب سوابق خدمتی
5-4- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان آشنایی با تجارت الکترونیک
6-4- آزمون نرمال بودن متغیر ها26
42
43
52
56
75
101
102
107
108
109
109
110
116
فهرست شکل ها
عنوان شکل
صفحه1-1- مدل مفهومی تحقیق
1-2- عوامل تشکیل دهنده محیط بازاریابی بین المللی و نقش دولت ها در این عوامل
2-2- عوامل تعیین کننده بهر ه وری و رشد بهره وری14
54
56

فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
با ورود به هزاره سوم، شاهد رقابت فشرد هتر دولت ها و قطب های اقتصادی در جهان به ویژه در بخش تجاری هستیم . هر یک از صاحبان قدرت اقتصادی، اعم از بنگا ه ها و کشورها، اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای به عنوان فعالان خرد اقتصادی، و کشورها، اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای به عنوان قدر تهای کلان اقتصادی می کوشند تا سهم بیشتری از امتیازات، امکانات و فرصت های موجود در پهنه تجارت جهانی را بدست آورند. ولی پیشرفت علم و تکنولوژی، وضعیت را به مرحله ای رسانده است که صاحبان قدرت اقتصادی به فرصت های موجود اکتفا ننموده و با ایجاد بسترهای لازم، امکانات و فرصت های جدید را خلق می کنند. یکی از مهمترین فرصت های به وجود آمده برای تسهیل تجاری و افزایش رقابتمندی در سطح جهان، استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است. تجارت الکترونیکی به عنوان مهمترین محصول و زاییده این فناوری های نوین می تواند فرصت مناسبی را برای کشورها در مبادلات داخلی و بین المللی فراهم نماید. امروزه با پیشرفت روزافزون و رشد چشمگیر ابزارها و تکنولوژی های ارتباطی مدرن، و جایگزینی بسیاری از فعالیتهای سنتی، در بخش تجارت نیز حرکت از سوی تجارت سنتی به سوی تجارت نوین (الکترونیکی)، و سهم 25-20 درصدی آن از کل تجارت بین المللی و پیش بینی نرخ رشد سالیانه آن در حدود 54 درصد، شاهدی بر اثبات این ادعا است. در این میان، کشورهایی بیشتر توانسته اند از این فرصت به وجود آمده بیشترین بهره را ببرند که به وجود آورنده و ترویج دهنده فناوری های نوین و معتقد به اصل رقابت مندی برای حضور در بازارها بوده اند.
با مشکلات مختلفی که اقتصاد ایران از آن رنج می برد، استراتژ ی های خاصی جهت توسعه کشور مطرح گردیده است؛ از آن جمله استراتژی جهش صادراتی است که بین سهم نسبی کشور از جمعیت جهان و سهم نسبی آن از تجارت جهانی تعادل ایجاد کند و تجارت الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که در این راستا می تواند به کشور و شرکت ها کمک کند. با توجه به موارد ذکر شده می بایست به تجارت الکترونیکی به صورت جدی در کشور و و بخش کشاورزی نگریسته شود.
2-1-بیان مساله:
در سالهای اخیر تجارت بین المللی رویکردهای نوینی را به خود دیده است اخیرا سازمانها بویژه در کشورهای پیشرفته مثل امریکا استفاده از تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت را شروع کرده اند این شبکه به علت داشتن هزینه پایین نسبت به سایر شبکه های خصوصی موجب ترویج هرچه بیشتر تجارت الکترونیکی شده است .
بطور کلی قسمت عمده تجارت است از مبادله اسناد و مدارک تجاری در قالبهای پیش ساخته و قابل پردازش با دستگاه ها بین سازمانها از طریق شبکه های ارتباط رایانه ای از مبادله الکترونیکی داده ها می توان برای مخابره الکترونیکی مدارک و اسناد مانند سفارشات خرید ، فاکتورها ، اعلامیه حمل ، تایید وصول کالا و سایر مکاتبات استاندارد بازرگانی استفاده کرد .
این فناوری را همچنین می توان برای ارسال اطلاعات مالی و پرداختهای الکترونیکی به کار برد که به آن انتقال الکترونیکی وجوه می گویند مبادله الکترونیکی فراتر از جایگزینی ساده برای تجارت سنتی (کاغذی) است .
مبادله الکترونیکی داده ها ابزاری است که روش انجام کار را روان می کند و کارایی و بهره وری را بهبود می بخشد و میتوان آن را با برنامه های کاربردی کاملا تلفیق نمود.
با استفاده از این وسیله مشکلات تجارت سنتی مانند صرف زمان بیشتر دقت کمتر ، هزینه بالای نیروی کار و افزایش ضریب عدم اطمینان از بین می رود در این عرصه تجارت بسیاری از عوامل همچنین رضایت مشتری که در گذشته آن چنان شاید و باید مورد توجه قرار نمی گرفت در این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک در محدوده دهکده جهانی بوده و همانطور که مشخص است نه بعد زمان ، نه مکان بر روی فعالیت تجاری تاثیر می گذارد انچه که بسیار حایز اهمیت می باشد برآورده کردن نیاز مشتریان می باشد در این جا شایان ذکر است که رضایت مشتریان با توجه به دسته بندی یا به عبارتی گروه بندی انجام شده با توجه به تحقیقات و پژوهشهای انجام شده می باشد .
بنابراین انچه سبب گرفتن سهم بازار یا به عبارتی دستیابی به مشتریان برآورده کردن نیازهای مشتریان می باشد تجارت الکترونیک که یکی از زیر شاخه های تکنولوژی اطلاعات می باشد .
گسترش عملکردهای مبتنی بر وب و تجارت خوشایند شرکتها از بازده و راندمان بالا با تخصیص زمان و سرمایه کمتری نسبت به روشهای سنتی ، علاقه مندی موسسات پیش برد برق اسای آن در عرصه بین المللی خواهد شد .
ایران از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر شاهد رشدی تصاعدی در زمینه تجارت الکترونیک بوده که این امر مرهون نگاه وسیعتری به استفاده از امکانات وب و اینترنت در کشور بوده است .
از همین روی و با توجه به رو به رشد بودن استفاده از اینترنت و توسع تجارت الکترونیک ، بخش کشاورزی با استعدادهای منحصر به فرد خود در مناطق چابهار و ایرانشهر در تولید محصولات هندوانه موز و خرما، تحقیق حاضر در ضدد است تا با تحلیل و بررسی به امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در زمینه مذکور به پردازد.
3-1-سابقه وضرورت انجام تحقیق:
تجارت الکترونیک با تمامی زوایای همچنان پنهان از جذابیت بسیاری در میان بازرگانان و بنگاه های اقتصادی برخوردار است این نوع تجارت که فرایند شکل گیری آن در فضای مجازی انجام می گیرد .
البته هنوز برای بسیاری هولناک و نا شناخته است ان هم در بازاری که بر پایه های روابط سنتی کاسب و مشتری و اسناد کاغذی استوار است و متولیان آن همچنان چرتکه را بر ماشین حسابگر ترجیح می دهند .
این وحشت بیشتر به چشم می آید فراموش نمی کنیم که روزگاری مالکیت بسیاری از وسایل الکترونیکی نوعی تجمل محسوب می شد اما دیری نگذشت که ماهواره ها و کامپیوتر را در کنار خود دیدیم تا به این رسید که دیگر داشتن فاکس و کامپیوتر و یک صندوق پست الکترونیکی از نیازهای اولیه راه اندازی یک موسسه اقتصادی به حساب می آید بنابر این گسترش تجارت الکترونیک در یک جامعه نیازمند 3 زیر ساخت اصلی است :
1- زیر ساخت فنی
2- زیر ساخت فرهنگی ، اموزشی
3- زیر ساخت قانونی و سیاست گذاری های دولت
با ایجاد یا به عبارتی بستر سازی زیر ساختهای فوق عوامل دیگر که در تجارت در مکان فیزیکی مورد توجه است همچون رضایت مشتری هم باید در فضای مجازی موردتوجه قرار گیرد در غیر این صورت ما در این فضا نه تنها سهمی از بازار را کسب نمی کنیم بلکه تمامی منابع را به هدر می دهیم .
بنابراین به جا است ، همانطور که در بالا گفته شد ضمن توجه به این فضا تحقیقات متعددی انجام شده است بیانگر توجه و نگرش مثبت به این حوزه یا به عبارتی این صنعت می باشد .
4-1- پیشینه تحقیق:
اهم تحقیقات انجام شده به قرار زیر است :
تحقیق که ایده این پایان نامه از آن برگرفته شده است به تحقیق بر روی اینکه چگونه صادرات محصولات از طریق فضای مجازی انجام می شود پرداخته شده است این پژوهش در سال2009 در کشور سوئد صورت گرفته است در این پایان نامه به بررسی صادرات محصولات از طریق فضای مجازی پرداخته شده است .
میثم صفاری ن‍ژاد (1382) در پایان نامه ای تحت عنوان “تحلیل وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در ایران” بیان می کند که هدف پایان نامه اش علاوه بر آشنایی با تجارت الکترونیکی و شناخت روش های اجرای موفقیت آمیز آن، بررسی وب سایت های تجاری در ایران بر اساس دو استراتژی کلی و دوازده مدل طراحی وب سایتهای تجاری که در سال 2001 توسط ژوزف اچ ون ارائه شده، می باشد و در ادامه با شناسایی نیاز های کاربران در قالب مدل QFD (نیاز های اساسی، کارکردی و انگیزشی) میزان موفقیت سایت های مورد مطالعه در این تحقیق در جلب رضایت کاربران سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از زبان فارسی، داشتن موتور جستجو و سهولت استفاده از سایت مهمترین نیاز های کاربران ایرانی اینترنت بوده و مدل ارتقایی بیشترین رضایت را در نمونه این تحقیق بدست آورده است.
میثم شیرخدایی (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک” چنین بیان می کند هدف او بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در EC می باشد و در این راستا فرضیات او عبارتند از : متغیر های فردی مشتریان و متغیر های مربوط به شرکت و متغیر های زیرساختی که تاثیر آن بر اعتماد سازی مشتری تائید نشد و متغیر دوم عبارتست از اینکه مشتریانی که به صورت الکترونیکی خرید می کنند به فروشگاه های اینترنتی اعتماد دارند. تائید این فرضیه بیانگر نقش مهم و تاثیر گذار اعتماد مشتریان در انجام تجارت به صورت الکترونیکی می باشد. فرضیه سوم عبارت بود از اینکه متغیر های موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی به ترتیب اولویت عبارتند از : 1- متغیر های زیرساختی 2- متغیرهای مربوط به شرکت و 3- متغیر های فردی که تائید شده است. پیشنهادات محقق عبارتند از : 1- ایجاد زیر ساخت های مخابراتی ایمن در جهت اعتماد سازی بیشتر در فضای سایبر توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات 2- ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای استقرار کامل تکنولوژیهای مربوط به امکان پرداخت الکترونیکی.
داریوش بستانی (1382) در پایان نامه ای تحت عنوان “حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک” به مقایسه نوع برخورد با مصرف کننده در دنیای الکترونیک و جامعه سنتی پرداخته است و در پایان نتیجه گرفته است که حمایت از مصرف کننده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است به خصوص مصرف کننده ای که در عرصه تجارت الکترونیک وارد می شود، چون در این عرضه هر سایتی برای انجام معامله، روش ها و شیوه های متنوعی دارد که از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است و ممکن است حقوق مصرف کننده به دلیل ناآشنایی با آن روش ها مورد نقض واقع گردد و دچار ضرر و زیان گردد.
روح الله مصطفائی (1385) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی نقاط ضعف و چالش های سیستم متداول حسابداری در شرکت های فعال در تجارت الکترونیک در ایران” به بررسی نقاط ضعف سیستم حسابداری متداول در شرکت هایی که از اینترنت جهت مبادلات مالی و بازرگانی خود استفاده می نمایند، می پردازد. او بیان می کند که از آنجاییکه این ضعف می تواند ناشی از ماهیت حسابداری، ابزارها و امکانات و یا کاربران که سه جزء اساسی و کلی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهند، حاصل گردد، هر کدام از عوامل ذکر شده به عنوان یکی از فرضیه های تحقیق مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اول یعنی مفروضات و اصول حسابداری و همچنین فرضیه دوم یعنی عدم آشنایی کاربران طی محاسبات آماری رد شده و فرضیه سوم تائید می گردد و پیشنهاد می شود که با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق که پارامترها و عوامل تاثیرگذار کاملاً خارج از کنترل مدیران و تصمیم گیرندگان موسسات و شرکت ها بر کلیت موضوع می باشد لیکن می بایست برای بهبود موضوع اخیر که در قالب دانش حسابداری مورد بحث قرار گرفته است به انجام تحقیقات میدانی دست بزنیم تا بر نحوه عمل صحیح و کارآمد در این زمینه، هر چه بیشتر دست یابیم.
لیلا رشیدی (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز تجارت الکترونیک در سازمان مدیریت صنعتی” بیان می دارد که سازمان مدیریت صنعتی علیرغم تمایل به استفاده از تجارت الکترونیک در ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی خود و تلاش در جهت جذب فن آوری های جدید و بومی سازی آنها برای صنایع کشور، هنوز نتوانسته است الگوی مناسبی در این زمینه فراهم نماید و آنرا عملیاتی سازد. از سوی دیگر با توجه به ماهیت خدماتی فعالیتهای سازمان مدیریت صنعتی و جذابیت بررسی عواملی که جهت استقرار تجارت الکترونیکی در این دست سازمانها وجود دارد، در این تحقیق سعی بر آن شده است تا این عوامل در سازمان مدیریت صنعتی شناسایی شده و اولویت بندی گردند. متغیر های بکارگرفته شده در این تحقیق عبارتند از عوامل فنی و تکنولوژیک، عوامل ساختاری، عوامل مربوط به نیروی انسانی، مشتریان و رقبا. که از این بین، عوامل فنی و تکنولوژیک در این سازمان مهیا بوده و در مورد سایر عوامل با ضعف هایی روبه رو بوده اند.
مهنوش ابتیاع (1385) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان از نظر کاربران” اظهار می دارد که اطلاعات یکی از مهمترین داراییهای سازمان است و باید مانند دیگر داراییها به خوبی اداره شود تا موفقیت سازمان تضمین گردد. با ورود فناوری اطلاعات امکان بهره گیری از مزایای جدید پردازش اطلاعات فراهم شده است. با استفاده از سیستم های اطلاعاتی(IS) می توان اطلاعات و گزارش های مفیدی برای مدیران فراهم ساخت ولی در محیط پرتلاطم، این سیستم ها باید مورد بازبینی قرار گیرند تا نقاط ضعف مشخص و برطرف گردد و نقاط قوت نیز تقویت شوند. نگرش ها و شاخص های مختلفی در این زمینه قابل طرح است. در این پژوهش، تنها به شاخص “اثربخشی” این سیستم ها تکیه شده است و اهداف آن عبارتند از : شناخت میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان در ارائه اطلاعات مطلوب به مجریان و شناخت میزان اثربخشی سیستم اطلاعات از بعد زمان و اینکه اطلاعات و گزارش های مدیریت در شرایط حساس تصمیم گیری با چه سرعت و دقتی به دست مدیران می رسد و آخرین مورد اینکه شناخت میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت از بعد محتوی. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است است که میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در دو بعد محتوی و شکل در حد بالاتر از متوسط(نسبتاً زیاد) و در بعد زمان پایینتر از حد متوسط(کم) می باشد.
لوی و پاول (2003) مدلی چهار مرحله ای رابرای بکارگیری تجارت الکترونیکی و بلوغ شرکتهای کوچک و متوسط ارائه نمودند. مراحل مذکور برای این شرکتها از دید آنها شامل تجارت سنتی تعدیل شده، تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی می باشد. (Levy, Powell, 2003) شورای بهره وری هنگ کنگ نیز در گزارش پروژه بکارگیری تجارت الکترونیکی، مدل بلوغ شش مرحله ای را برای تجارت الکترونیکی معرفی می کند که به طور کلی این مراحل از دید این شورا شامل سطح عدم استفاده و عدم تمایل، سطح تمایل، سطح بکارگیری اولیه، سطح مشتری یابی، سطح ادغام تجاری و سطح تحول کسب و کار می باشد(HKPC,2004) مارتین و مالتای مدلی پنج مرحله ای برای بکارگیری تجارت الکترونیکی جهت شناسایی مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی ارائه کرده اند که مراحل مذکور شامل پست الکترونیکی، سطح وب سایت، سطح تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و سطح سازمان متحول شده می باشد.(, Martin , Maltay2001) کوپر نیز با ارایه مدل میکا، سه مرحله برای بکارگیری تجارت اینترنتی توسط شرکتهای کوچک و متوسط معرفی نمود. (,cooper 2000) این سه مرحله عبارتند از : ترفیع، تدارک و پردازش. کین اوانز نیز مفهوم چرخه حیات الکترونیکی را مطرح نمود. چرخه مذکور نشان دهنده چگونگی پیشرفت کسب و کار الکترونیکی در طی زمان می باشد. چرخه حیات الکترونیکی از دید اوانز شامل مراحل بروشور، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بنگاه الکترونیکی می باشد.

5-1- اهداف تحقیق:
با توجه به سنتی بودن روش های صادرات به خصوص محصولات کشاورزی در عصر حاضر که به عصر اطلاعات معروف است، به نظر می رسد ضرورت توجه به فناوری اطاعات از جمله تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی بیش از پیش احساس می شود بنابراین با توجه به موضوع تحقیق و بیا مسئله اهداف زیر در این تحقیق دنبال می شود
اهداف اصلی تحقیق
امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ، موز خرما ، هندوانه با توسل به مد TELOS
اهداف فرعی تحقیق:
– کاهش هزینه های صادرات محصولات کشاورزی از طریق استقرار سامانه تجارت الکترونیک.
– افزایش دانش و آگاهی از وضعیت بازارهای داخلی و خارجی محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– افزایش انعطاف پذیری در مقابل تهدیدات و فرصت های صادراتی محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت های فنی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت های اقتصادی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های حقوقی، قانونی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های عملیاتی و تخصصی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های زمانی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
6-1- سوالهای اصلی تحقیق:
1- چگونه می توان تجارت الکترونیک را در راستای صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار به کار گرفت؟
2- آیا ظرفیت های لازم در راستای استقرار تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار وجود دارد؟
3- آیا تجارت الکترونیک از لحاظ فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی می تواند باعث افزایش صادرات کشاورزی استان به خصوص ایرانشهر و چابهار شود؟
7-1-فرضیه های تحقیق :
1- از نظر فنی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان های چابهار و ایران شهر وجود دارد .
2- از نظر اقتصادی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان های چابهار و ایران شهر وجود دارد .
3- از نظر قانونی و سیاست گذاری امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان های چابهار و ایران شهر وجود دارد .
4- از نظر عملیاتی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان های چابهار و ایران شهر وجود دارد .
5- از نظر زمانی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش محصولات کشاورزی در شهرستانهای چابهار و ایرانشهر وجود دارد .
6- متغیرهای فوق از نظر امکان سنجی دارای اهمیت یکسانی در توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستانهای چابهار و ایرانشهر می باشد .
8-1-چه کاربردهایی ازانجام این تحقیق منظوراست:
تجزیه و تحلیل های حاصل از این تحقیق کمکی خواهد بود جهت نگرش وسیعتری به توسعه تجارت الکترونیک در منطقه ، امری که از مد نظر محقق با توجه مکاشفه در اثار صاحب نظران و اساتید امری ضروری می نماید .
این امکان سنجی باعث روشنگری بیشتر و اعمال دقت در فرایندهای عملکردی پیشرو در عرصه صادرات بیشتر محصولات کشاورزی مناطق چابهار و ایرانشهر خواهد گردید .
9-1-استفاده کنندگان ازنتایج پایان نامه
سازمان توسعه صادرات دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری ادارات و دستگاه ها و متولیان امر توسعه صادرات کشاورزی
10-1-نوع آوری طرح درچیست؟
تا به حال تحقیقی در این زمینه در استان صورت نگرفته، و به دلیل پرداختن به تجارت الکترونیک که بحث جدید و مهمی در صادرات و واردات می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
11-1-روش انجام تحقیق:
این تحقیق بطور عام و ماهیتاً از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی تبعیت می نماید و از نظر نوع کاربردی است.
این تحقیق به طور خاص از مدل امکان سنجی TELOS که مخفف (فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی) است تبعیت نموده و امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار را از ابعاد فوق الذکر در جامعه زیر مطالعه می نماید.
12-1-روش وابزارگردآوری اطلاعات :
درراستای جمع آوری اطلاعات این تحقیق بادودسته اطلاعات اولیه وثانویه مبادرت به طبقه بندی داده ها،پردازش ،آزمون وتحلیل می نماید.اطلاعات ثانویه شامل کلیه مدارک ومستندات ،آمارهای ثبتی دولتی و مقالات تخصصی ،اینترنت وسیستم های مجازی ،اخذاطلاعات اولیه نیزشامل کاربردتکنیک پرسشنامه درراستای ساختن اطلاعات موردنظرتحقیق می باشد.البته درراستای اعتماد بیشتر محقق به پاسخها، مصاحبه سطحی نیز به عمل خواهد آمد که بطور تطبیقی در نتایج و پیشنهادات مورد استفاده قرار خواهد گرفت
13-1-جامعه آماری
کلیه کسانی که در امر صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار فعالیت دارند، می باشند این جامعه تشکیل شده است از:
کارمندان و متخصصان صادرات سازمان بازرگانی، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معاون، دلالان و اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول به فعالیت صادرات کشاورزی و کشاورزان شهرستان های ایرانشهر و چابهارمی باشد.
14-1-روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه :
روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که پس از معلوم شدن حجم نمونه ، نمونه ها را به تصادف از جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شده است .
برآورد حجم نمونه : با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری ( نامتناهی بودن جامعه آماری ) برای برآورد حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است :
که در آن :
n : حجم نمونه P: نسبت در جامعه و q=1-p d : حداکثر خطای برآورد نسبت جامعه می باشند .
چون اطلاع خاصی از مقدار p نداریم مقدار آن را برابر 5/0 فرض می کنیم که به این ترتیب ماکزیمم مقدار حجم نمونه حاصل می شود .با توجه به مقادیر
مقدار 167 برای حجم نمونه حاصل می شودکه به این ترتیب 170 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است .
حجم نمونه
Nخطای نسبی
Dسطح اطمینان
Z1670.050.992.58
در نهایت 170 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردیده است .می توان ادعا کرد که اگر 170 نمونه به تصادف انتخاب کنیم 99 درصد اطمینان خواهیم داشت که نتایج حاصل از تحقیق حداکثر 5 درصد با مقادیر واقعی جامعه اختلاف خواهد داشت .
15-1-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
ازدوروش آمارتوصیفی واستنباطی درراستای آزمون و تحلیل اطلاعات پردازش شده استفاده بعمل خواهدآمدومبنای آن بسته نرم افزارSPSS می باشد.
16-1-مفاهیم و واژگان تحقیق:
تجارت الکترونیک:
تجارت الکترونیک شامل: فرآیند خرید، فروش، انتقال یا مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت می باشد (آنکتاد، 2002).
تجارت الکترونیک شامل تمام فعالیت های یک بنگاه و یا افرادی برای انجام مبادله است به نحوی که تمام یا بخشی از این فعالیت ها از طریق شبکه های رایانه صورت بگیرد. مفهوم تجارت الکترونیک انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانه ها از طریق خطوط مخابراتی است.
صادرات:
صادرات به معنای فروش کالاها یا خدمات تولیدی از یک کشور به کشور دیگر، یک جهت از جاده دو طرفه‌ای است که جهت دوم آن واردات است، از یک طرف هر کشوری که اقدام به صادرات می‌کند، حتماً باید برای برآوردن برخی از مایحتاج خود به واردات از سایر کالاها اقدام کند و هر کشوری نیز که به دنبال واردات باشد، نیازمند منابع ارزی است که از راه صادرات تامین می‌شود. از طرف دیگر، هر کالا یا خدمتی که از یک کشور صادر می‌شود از دید کشور خریدار جزء لیست واردات محسوب می‌شود این جاده دو طرفه در ادبیات بازرگانی، تحت عنوان تجارت بین‌‌الملل شناسایی شده است
امکان سنجی:
امکان سنجی پروژه ها به معنای استفاده از تکنیک های ریاضی و اقتصادی، آماری و روش های مهندسی برای پاسخ به سوالات فنی است که عمدتا در حول و حوش چگونگی استفاده از منابع مالی در جهت تولید است. مطالعات امکان سنجی پروزه شامل مراحل زیر است (محمد نسب، پیام ایران خودرو، شماره 37)
قبل از اینکه یک سازمان سرمایه گذار شروع به اجرای یک طرح یا پروژه کند باید ابعاد مختلف آن طرح را شناسایی کند. تا اینکه امکان پذیری و عملی بودن پروژه یا طرح از جهات مختلف ارزیابی گردد. این شناسایی به طول کلی امکان سنجی نامیده می شود. (ایزدی، 1380، 28)
17-1-مدل مفهومی تحقیق:
شکل 1-1
18-1- مراحل انجام تحقیق:
فصل دوم
ادبیات تحقیق
1-2- بخش اول: تجارت الکترونیک
1-1-2- مقدمه
صادرات به معنای فروش کالاها یا خدمات تولیدی از یک کشور به کشور دیگر، یک جهت از جاده دو طرفه‌ای است که جهت دوم آن واردات است، از یک طرف هر کشوری که اقدام به صادرات می‌کند، حتماً باید برای برآوردن برخی از مایحتاج خود به واردات از سایر کالاها اقدام کند و هر کشوری نیز که به دنبال واردات باشد، نیازمند منابع ارزی است که از راه صادرات تامین می‌شود. از طرف دیگر، هر کالا یا خدمتی که از یک کشور صادر می‌شود از دید کشور خریدار جزء لیست واردات محسوب می‌شود این جاده دو طرفه در ادبیات بازرگانی، تحت عنوان تجارت بین‌‌الملل شناسایی شده است.
از نگاه و زاویه‌ای دیگر می‌توان گفت صادرات به معنای فروش کالاهای ساخته شده و خدمات ارائه شده توسط ساکنین یک کشور به کشورهای دیگر می‌باشد به عبارت دیگر صادرات به معنایی تقاضای اقتصاد جهانی از کالاها و خدمات ساخت داخل کشور‌ می‌باشد در مقابل واردات، میزان تقاضای اقتصاد داخلی از کشورهای ‌‌دیگر می‌باشد. طبق نظریه‌‌های اقتصادی تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد. رشد و توسعه تجارت بین‌المللی باعث افزایش رفاه و درآمد سرانه ساکنین کشورها می‌شود به عبارت بهتر می‌توان گفت برای دستیابی به قدرت اقتصادی بیشتر در بازار جهانی هر کشوری باید در پی رفع مشکلات، موانع و تنگناهای داخلی، افزایش رفاه و درآمد سرانه ساکنین خود استراتژی مناسب اقتصادی جهت تولید و افزایش حجم صادرات محصولات خود در بازار جهانی دنبال کند.
بحث اصلی در تئوری‌های تجارت بین‌الملل پاسخ به این سوال است که کشور باید چه چیزی، به چه مقدار، یا از چه کشوری، چرا و چگونه صادر و یا وارد کند. در این رابطه تئوری‌ها و نظریات زیادی مطرح شده است که هر کدام به نوعی سعی در پاسخگویی به این سوالات یا برخی از آن داشته است.
اینترنت نامی برای سیستم گسترده و جهانی شامل مردم، اطلاعات و کامپیوتر هاست. اینترنت آنقدر بزرگ و پیچیده است که در محدوده درک یک شخص نمی گنجد. اینترنت در واقع یک شبکه کامپیوتری بزرگ و منفرد نیست. بلکه مجموعه از ده ها هزار شبکه گسترده در جهان است. این پدیده نوین نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورهای جهان ایفا می کند (سرمد سعیدی و نوده فراهانی،1381).
اینترنت یک فن آوری با ویژگی های خاص است که این توانایی را دارد تا جنبه های مختلف رقابتی را در بسیاری از صنایع تغییر دهد و در عین حال صنایع جدیدی را خلق کند. اینترنت یک استاندارد با هزینه پایین و سرعت بالای تعامل، تعدیل زمان، دسترسی جهانی و شکلی از کانال توزیع است که عدم توازن اطلاعات بین طرفین مبادله را کاهش می دهد. این ویژگی ها تاثیر زیادی بر پنج C یعنی هماهنگی، تجارت، جامعه، محتوا و ارتباطات می گذارد
(Afuah & Tucchi.2003).

  • 1

پاسخی بگذارید